O projektu

V této sekci najdete bližší informace o projektu s názvem Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 
Identifikační údaje projektu:
Název projektu: Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.05/04.0030
Název programu: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2012
Místo realizace projektu: ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
Výše finanční podpory: 699 641 Kč (z toho příspěvek EU 594 695 Kč, z toho národní veřejné prostředky 104 946 Kč)
 
Stručný popis projektu:
Již před zahájením projektu na naší škole fungoval mediální kroužek, v rámci kterého žáci tvořili příspěvky ve formě videa pro školní internetovou televizi. Členy kroužku činnost velmi bavila a především byl patrný neustálý pokrok v jednotlivých oblastech. V praxi jsme si tak ověřili, že audiovizuální tvorba a s ní spojené postupy mají velký potenciál využití ve škole a jsou vhodným nástrojem pro rozvoj klíčových kompetencí žáků vedoucí ke zkvalitňování vzdělávání.
 
Projekt nám dává možnost zapojit mnohem více žáků a učitelů, zabývat se jednotlivými postupy podrobně, zajistit potřebné technické vybavení. Umožňuje také realizovat další aktivity, jako je vydání metodické příručky, víkendové soustředění, proškolení učitelů, spolupráce s odborníky či exkurze do studií České televize. V rámci mediálního kroužku budeme navrhované činnosti aplikovat v praxi. Na základě analýz, získání zpětné vazby a nabytých zkušeností budeme moci upravit a finálně zpracovat metodickou příručku, která bude volně dostupná na těchto webových stránkách.
 
Cílem projektu není tvořit videa na profesionální úrovni, ale využít audiovizuální tvorbu a s ní spojené postupy (pozitivní vzájemná závislost při týmové spolupráci žáků různého věku a z různého sociokulturního prostředí, pochopení významu efektivní týmové spolupráce, zodpovědného přístupu, plánování, organizace, reflexe činnosti, osvojování znalostí a dovedností spojených s prací s moderní technikou, mluveným projevem, stavbou mediálních sdělení) k rozvoji klíčových kompetencí.
 
Cílovou skupinou jsou žáci naší školy různého věku. Vedle rozvoje klíčových kompetencí je cílové skupině nabídnuta plnohodnotná náplň volného času jako prostředek jejich seberealizace a prevence psychopatologických jevů. Cílovou skupinou jsou rovněž učitelé školy, kteří budou proškoleni v oblasti využití audiovizuální tvorby ve výuce.
 
Navrhované postupy, které bude možné na základě realizace projektu aplikovat v praxi, odpovídají požadavkům soudobé pedagogiky. Ač je projekt primárně zaměřen na 25 žáků a 10 učitelů, má potenciál sekundárně ovlivnit implementaci moderních postupů vedoucích ke zkvalitňování výuky nejen na ZŠ TGM Borohrádek, ale i na všech jiných školách.
 
 

Cíle projektu:

Pomocí audiovizuální tvorby a s ní spojených postupů rozvíjet klíčové kompetence žáků.

Zabývat se možnostmi využití audiovizuální tvorby ve škole. V rámci mediálního kroužku vyzkoušet postupy, které budou využitelné nejen jako hodnotná náplň volného času, ale zejména jako moderní součást výuky jednotlivých předmětů.

Zabývat se možnou implementací do ŠVP.

Pokračovat v tvorbě Přehledu událostí za jednotlivé měsíce, zapojit více žáků.

Navrhnout a realizovat projekty, které bude možné aplikovat ve výuce jednotlivých předmětů s důrazem na průřezové téma Mediální výchova.

Vytvořit dokument o ZŠ TGM Borohrádek a městě Borohrádku prokazující rozvoj kompetencí žáků.

Na úvodním soustředění žáky proškolit, zajistit besedu s odborníky.

Na základě analýzy naší činnosti zpracovat metodickou příručku se zaměřením na využití audiovizuální tvorby ve škole přenositelnou na jiné školy.

Proškolit učitele.

Nabídnout dětem hodnotnou náplň volného času.

 

Postup: 

Příprava místnosti pro studio

Realizace soustředění pro žáky

Každý týden práce na jednotlivých úkolech – reportáže, dokumenty, AV výukové materiály, návrhy projektů.

Prezentace zpracovaných příspěvků na webových stránkách projektu

Zpracování metodické příručky

Proškolení učitelů, uvedení postupů do praxe

 

Výstupy:

Proškolení žáci (25)

Proškolení učitelé (10)

Realizovaná výuka jako základ pro ověření zvolených postupů, metod a forem práce

Analýzy, šetření jako podklady pro úpravu metodické příručky

Metodická příručka

Příspěvky na webových stránkách projektu

Dokumenty o ZŠ TGM Borohrádek a městě Borohrádku

 

Klíčové aktivity:

Víkendové soustředění

Tvorba přehledu událostí ze ZŠ TGM Borohrádek a města Borohrádku, tvorba dalších AV materiálů

Tvorba dokumentu o ZŠ TGM Borohrádek, tvorba dokumentu o městě Borohrádku

Metodická příručka

Proškolení učitelů

 

O projektu v tisku:

Orlický týdeník, 2. článek, 26. 10. 2012

Orlický týdeník, 1. článek, 26. 10. 2012

Rychnovský deník, 23. 10. 2012 (článek na webových stránkách Deníku)

Rychnovský deník, 19. 10. 2012 (článek na webových stránkách Deníku, 1. část, článek na webových stránkách Deníku, 2. část)

Rychnovský deník, 27. 9. 2012 (článek na webových stránkách Deníku)

Zpravodaj města Borohrádek, 5/2012

Orlický týdeník, 10. 7. 2012

Zpravodaj města Borohrádek, 4/2012

Orlický týdeník, 8. 6. 2012

Zpravodaj města Borohrádek, 3/2012

Orlický týdeník, 13. 3. 2012

Zpravodaj města Borohrádek, 2/2012

Zpravodaj města Borohrádek, 1/2012

Orlický týdeník, 6. 1. 2012

Orlický týdeník, 9. 12. 2011

Zpravodaj města Borohrádek, 6/2011 

Orlický týdeník, 4. 10. 2011

Orlický týdeník, 20. 9. 2011

 

O Školní televizi ve vysílání Českého rozhlasu:

Domino na cestách, 12. 6. 2012

 

Reportáž Školní televize ve vysílání pořadu ČT1 Zprávičky:

Zprávičky, 22. 9. 2012

 

O projektu na webových stránkách RVP:

Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

 

O projektu na webových stránkách MŠMT:

Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí